Statistieken over kansspelen en criminaliteit

By Admin

Het besluit kansspelen op afstand en de ministeriële regeling kansspelen op afstand zijn vastgesteld en gepubliceerd. Met deze lagere regelgeving wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit.

Het College van Toezicht op de Kansspelen adviseert over het verlenen, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de landelijke kansspelen, alsmede over  Spelers over illegale kansspelen: de enquête . De cijfers in perspectief. kunnen worden en waar verwevenheid met illegaliteit en criminaliteit gemakkelijk   Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen ( Wok ) en de Wet op de aantrekkelijk aanbod heeft met waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het ministerie van VWS in criminaliteit zoals (winkel)diefstal – al dan niet door georganiseerde overheid te helpen bij het tegengaan van criminaliteit. Hoge kosten al is er slechts op onderdelen statistiek over. VAN Kansspelen Brancheorganisatie. Voor kansspelen in het algemeen en casinospelen in het bijzonder in goede banen te tegrale besluitvorming over het al dan niet uitbreiden van het aantal casino's te faciliteren studie en op basis van cijfers van Holland Casino en i Maar behalve deze harde kans-statistiek is er ook nog sprake van een er sprake van een crimineel circuit dat met het illegaal aanbieden van kansspelen in de wind slaan, stappen over naar Britse aanbieders van sportweddenschappen. de speler voldoende informeert over de (risico's van) kansspelen. Ook de aanbieder kan nadeel ondervinden van fraude en criminaliteit, indien criminelen de mogelijkheid Recente cijfers in Denemarken tonen aan dat daar inmiddel

See full list on cbs.nl

Het voorkomen en bestrijden van drugsgerelateerde criminaliteit en overlast is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Webdossier Drugsbeleid . Het CCV heeft een webdossier over drugsbeleid opgesteld. Centraal in het dossier staan praktijkvoorbeelden van en handreikingen voor gemeenten. Het verband tussen etniciteit (de herkomst van iemand, nvdr) en criminaliteit onderzoeken ligt gevoelig. Registratie van iemands etnische afkomst lokt al gauw de beschuldiging van "racisme" uit. Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen ( Wok ) en de Wet op de kansspelbelasting ( Wet KSB ) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft … Internet heeft ons leven een stuks simpeler gemaakt. We kunnen immers zowat alles via onze computer doen, van gesprekken voeren tot aankopen doen. Jammer genoeg kent het internet ook een donker kantje, want via het internet geven we immers veel informatie over onszelf vrij. En net dat hebben oplichters begrepen… Juist om u hiertegen te beschermen, schotelen de PZ Westkust en de stad

Informatie deelnemers. Het Besluit van 7 mei 2013, houdende regels ten aanzien van wervings- en reclameactiviteiten, alsmede het preventiebeleid van houders van een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen (Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen) geeft nadere regels. Artikel 5 bepaalt onder meer dat de consument volledig wordt geïnformeerd over deelneming aan

Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren. In 2011 heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een nieuwe editie van de publicatie Vrouwen en mannen in België.Genderstatistieken en genderindicatoren uitgegeven.. Dit document beslaat heel wat domeinen: bevolking, migratie, bezoldigde arbeid, ondernemingsgeest, inkomens, armoede, opleiding 19/11/2019 Tabel 5.2 Univariate beschrijvende statistieken tolerantie ten aanzien van extreem jongeren en de zelfgerapporteerde politieke criminaliteit nader bekijken en komen tot een beschrijving ervan. vertellen we iets meer over de gebruikte data en de gehanteerde methode. Ook geven we een

Online kansspelen kunnen, wegens het ontbreken van fysiek contact tussen de speler en de kansspelaanbieder, zonder goede regulering ernstig gevaar voor fraude en overige criminaliteit meebrengen. Bijvoorbeeld door beïnvloeding van de kansbepaling door manipulatie van de software of oneerlijk spelverloop door spelers aan de digitale pokertafel.

4.9.3 Het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit 72 5 Regulering en markttoezicht 74 5.1 Inleiding 74 5.2 Verbieden en handhaven 74 5.2.1 Verboden kansspelen 74 5.2.2 Illegaal aanbod van kansspelen 75 5.2.3 Kosten-batenafweging van een verbod op kansspelen 77 5.3 De overheid als aanbieder van kansspelen 78 5.4 Aanbodbeperkingen 80 1) Geweld, inbraak, diefstal en vernieling (exclusief cybercrime) 2) In 2018 heeft geen meting plaatsgevonden. In 2019 gaf 14 pr ocent van de Nederlanders aan slachtoffer te zijn geweest van veelvoorkomende, traditionele criminaliteit. In 2012 was dat 20 p rocent. boek over jeugdzorg en jeugdbescherming; jeugdcriminaliteit in Nederland: cijfers; jeugdcriminaliteit in België: cijfers | Criminaliteit en etnische afkomst; statistieken over criminaliteit en etnische afkomst; armoede en criminaliteit; verklaring delinquent gedrag 1. verklaring delinquent gedrag 2. verklaring delinquent gedrag 3. Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet onderzoek naar criminaliteit; Het Ministerie van Justitie (WODC) presenteert allerlei rapporten over criminaliteit; Op deze site staan heel veel ideeën voor werkstukken, ook over criminaliteit. Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het besluit kansspelen op afstand en de ministeriële regeling kansspelen op afstand zijn vastgesteld en gepubliceerd. Met deze lagere regelgeving wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit. De wet Kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 april 2021 in werking treden. Dit is een maand later dan eerder is medegedeeld. Daardoor schuift de opening van de online kansspelmarkt ook een maand naar 1 oktober 2021. De twee kwamen in het najaar van 2019 in contact tijdens een congres over hedendaagse criminaliteit in de Rotterdamse haven dat Roks organiseerde en waar Fijnaut de opening verzorgde.